Rydych yn darllen erthygl a archifwyd.

WHEELER, Dâm OLIVE ANNIE (1886 - 1963), Athro addysg

Enw: Olive Annie Wheeler
Dyddiad geni: 1886
Dyddiad marw: 1963
Rhiant: Henry Burford Wheeler
Rhiant: Annie Wheeler (née Poole)
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: Athro addysg
Maes gweithgaredd: Addysg
Awdur: Mary Auronwy James

Ganwyd yn 1886, yn ferch i Henry Burford Wheeler, Aberhonddu, Brycheiniog. Addysgwyd hi yn ysgol sir y merched, Aberhonddu, a Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle bu'n llywydd y myfyrwyr. Graddiodd yn B.Sc. (1907) a M.Sc. (1911), ac etholwyd hi'n Gymrawd Prifysgol Cymru. Aeth yn fyfyriwr ymchwil i Goleg Bedford, Llundain, ac i Brifysgol Paris, a chafodd D.Sc. Prifysgol Llundain (1916) mewn seicoleg. Penodwyd hi'n ddarlithydd yng ngwyddor meddwl a moeseg yn Cheltenham Ladies' College, yna aeth yn ddarlithydd addysg ym Mhrifysgol Manceinion, lle gwasanaethodd hefyd fel deon y Gyfadran Addysg, cyn symud i Goleg y Brifysgol, Caerdydd. Yn 1925 daeth yn Athro addysg yno, a bu am gyfnod yn ddeon Cyfadran Addysg y coleg. Cymerai ddiddordeb arbennig yn y defnydd o seicoleg mewn dulliau dysgu. Ar ôl gweithio llawer ymhlith grwpiau ieuenctid a chymdeithasau myfyrwyr daeth yn gadeirydd Cyngor Ymgynghorol Cymru ar Gyflogi Ieuenctid yn 1947, a chadeirydd Adran De Cymru o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. Gwasanaethodd ar lawer o bwyllgorau a chynghorau ac urddwyd hi yn D.B.E. yn 1950 am ei gwasanaeth i addysg. Dair blynedd ar ôl ymddeol yn 1951 aeth ar daith ddarlithio yng Nghanada. Yr oedd ei chyfraniad i ddamcaniaethau addysg yn hysbys mewn llawer rhan o'r byd trwy ei chyhoeddiadau niferus, sy'n cynnwys: Anthropomorphism and science (1916), Bergson and education (1922), Youth (1929), Creative education and the future (1936), ' The mind of the child ' yn Nursery school education (G. Owen, gol., 1939), The adventure of youth (1945), rhan III o Mental health and education (1961); a phapurau mewn cylchgronau seicoleg ac addysg. Ymgartrefodd yn Woodlands, Heol Betws-y-coed, Cyncoed, Caerdydd, a bu farw yn ddisymwth, 26 Medi 1963.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.