HOWELL, DAVID (1797 - 1873), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

Enw: David Howell
Dyddiad geni: 1797
Dyddiad marw: 1873
Priod: Mary Howell (née Cadwalader)
Rhiant: Dafydd Howell
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd yn Waunbrics, Sain Clêr, Sir Gaerfyrddin, 31 Mawrth 1797, mab Dafydd Howell. Derbyniwyd ef yn ieuanc i gymundeb seiat Bancyfelin gan Thomas Charles o'r Bala. Aeth i Abertawe yn 1814 i ddysgu crefft teiliwr, ac ymaelododd yn eglwys y Crug-glas. Dechreuodd bregethu yno yn 1817; anfonwyd ef gan ei gyfundeb yn genhadwr i sir Faesyfed yn 1821, ac ymsefydlodd ym Mhen-y-bont. Ordeiniwyd ef yn sasiwn Llangeitho, 1824. Dychwelodd i Abertawe yn 1827, a phriododd Mary, merch ei hen feistr, John Cadwalader, blaenor gyda'r Methodistiaid. Aeth i Gaerfyrddin am dymor byr yn 1840; symudodd i Lanilltud Fawr yn 1842 i ofalu am eglwysi Methodistaidd Bro Morgannwg. Dychwelodd drachefn yn 1845 i Abertawe i fugéilio eglwys y Drindod, ac yno y bu yn fawr ei ddylanwad hyd ei farwolaeth ar 4 Awst 1873; claddwyd ef ym mynwent y Crug-glas. Yr oedd yn un o brif arweinwyr Methodistiaid Morgannwg ar hyd y ganrif ddiwethaf. Nid oedd yn bregethwr mawr; llefarai'n afrwydd a phregethai'n drymaidd. Ond yr oedd ganddo bersonoliaeth gref, a chredai pawb ei fod yn ŵr duwiol. At hyn oll rhaid ychwanegu ei ynni a'i weithgarwch diorffwys a'i gwnâi yn rym ac yn ddylanwad mewn byd ac eglwys.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.