JONES, HERMAN (1915 - 1964), gweinidog (A) a bardd

Enw: Herman Jones
Dyddiad geni: 1915
Dyddiad marw: 1964
Priod: Ffion Mai Jones (née Thomas)
Plentyn: Rhion Herman Jones
Rhiant: Elizabeth Jones
Rhiant: Hugh Edward Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog (A) a bardd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Robert Tudur Jones

Ganwyd 24 Ionawr 1915, yn 12 Caradog Place, Deiniolen, Sir Gaernarfon, yn fab Hugh Edward Jones, ymgymerwr ac adeiladydd, ac Elizabeth ei wraig. Cafodd ei addysg yn ysgol y cyngor, Deiniolen, ysgol sir Brynrefail, y Coleg Normal, Bangor, a derbyniwyd ef i Goleg Bala-Bangor 29 Medi 1938. Graddiodd gydag anrhydedd yn y Gymraeg yn 1941 ac yn M.A. yn 1953. Ni orffennodd ei gwrs diwinyddol gan iddo dderbyn galwad o Salem, Porthmadog, a chael ei ordeinio yno 21 Gorffennaf 1943. Symudodd i Jerusalem, Porth Tywyn, a'i sefydlu yno ar 17 Tachwedd 1954 ac yno y bu hyd ei farw yn ysbyty Bangor, o ganlyniad i drawiad disymwth ar y galon, 3 Mehefin 1964. Yr oedd yn bregethwr gyda galw mawr am ei wasanaeth a pherthynai i draddodiad y pregethu barddonol ac eglurebol.

Blodeuodd yn gynnar fel bardd gan ennill gwobrau lawer mewn eisteddfodau lleol cyn ennill y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi (1942) am ei bryddest ar ' Ebargofiant '. Syml, cynnil, crefftus a thelynegol oedd prif nodweddion ei ganu. Cyhoeddodd Hanes Eglwys Annibynnol Jerusalem, Burry Port, 1812-1962 (1962) ac ar ôl ei farwolaeth cyhoeddwyd sylwedd ei draethawd M.A., Y Soned yn Gymraeg hyd 1900 (1967). Priododd, 14 Awst 1946, â Ffion Mai, merch David Thomas, Bangor (1880 - 1967), a bu iddynt ddau fab.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.