DAVIES, RICHARD ('Tafolog'; 1830 - 1904), bardd a beirniad

Enw: Richard Davies
Ffugenw: Tafolog
Dyddiad geni: 1830
Dyddiad marw: 1904
Rhiant: Joanna Davies
Rhiant: Edward Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a beirniad
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth
Awdur: Thomas Parry

Mab ydoedd i Edward a Joanna Davies, ganwyd Mai 1830 yn y Dugoed Bach ym mhlwyf Mallwyd, ond pan oedd ef yn ifanc aeth ei deulu i fyw i Gwm Tafolog, ym mhlwyf Cemais, Sir Drefaldwyn. Cafodd ychydig fisoedd o ysgol, a bu'n gweithio yng Nghroesoswallt am ysbaid er mwyn dysgu Saesneg. Gartref ar ffarm ei dad y bu nes priodi yn 1865, a myned i fyw i'r Hirddol ger Penegoes. Bu farw ei wraig yn 1882. Ailbriododd yntau â Saesnes, ac aeth i fyw i'w chartref hi ger Worthen, Sir Amwythig.

Dechreuodd farddoni tua 1850, ac enillodd amryw wobrau mewn eisteddfodau lleol. Ysgrifennodd swm enfawr o farddoniaeth yn ystod ei oes, yn awdlau meithion ar destunau fel 'Tywyllwch,' 'Prydferthwch,' 'Rhagluniaeth,' 'Hunanaberth,' 'Awen,' a phryddestau ar 'Ymweliad y Doethion a Bethlehem,' 'Gwirionedd,' 'Tangnefedd,' 'Yr Iachawdwriaeth,' 'Tragwyddoldeb.' Nid oes odid ddim gwerth parhaol yn ei farddoniaeth, a'r hyn a welir ynddi yw'r agwedd bryddestol ac athronyddol ar y mudiad rhamantaidd. Y mae ei ysgrifau yn Y Geninen yn ddiddorol am y ceir ynddynt safbwynt dilynwyr 'Islwyn' a'r 'Bardd Newydd.'

Bu farw 5 Chwefror 1904.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.