HOPCYN, WILIAM (1700 - 1741), bardd

Enw: Wiliam Hopcyn
Dyddiad geni: 1700
Dyddiad marw: 1741
Rhiant: Diana Thomas (née Harry)
Rhiant: Hopkin Thomas
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith John Williams

O Langynwyd yn Nhir Iarll, na wyddom odid ddim amdano. Mynnai ' Iolo Morganwg ' yn ei hen ddyddiau mai ef oedd y gŵr o'r enw hwnnw a gladdwyd yno yn 1741, a derbyniwyd y farn hon gan wŷr y ganrif ddiwethaf. Dywedid hefyd ei fod yn dowr ac yn blastrwr. Er hynny, haerai ' Iolo ' yn ei ddyddiau bore eu bod ill dau yn gyd-ddisgyblion yng ' Nghadair Morgannwg ' yn 1760. Ni ellir bod yn sicr ond o un peth, sef i ŵr o'r enw ' Will Hopkin ' ganu sen i'r prydyddion yn eisteddfod y Cymer yn 1735. Yn ôl ' Iolo,' yr oedd yn enwog fel bardd serch, ac ef a ddywedodd mai Wil Hopcyn ydoedd awdur y gân ' Bugeilio'r Gwenith Gwyn.' Y mae'n bosibl fod yma gnewyllyn o hen ganu, ond gellir tybied mai ' Iolo ' ei hun piau hi fel cân orffenedig. Tua 1845, dechreuodd ' Taliesin ab Iolo ' adrodd y stori am helyntion carwriaethol Wil Hopcyn ac Ann Thomas, y ferch o Gefn Ydfa, a chysylltu'r gân ' Bugeilio'r Gwenith Gwyn ' â'r traddodiad hwnnw. Yna ymroes Mrs. Pendrill Llewelyn, gwraig ficer Llangynwyd, i gasglu penillion a thribannau traddodiadol Tir Iarll, a honni mai gwaith Wil oeddynt, a bod llawer ohonynt yn ymwneud â helynt Cefn Ydfa. Mewn gwirionedd, ni wyddom ddim am Wil Hopcyn ond iddo ganu sen i'r prydyddion yn eisteddfod y Cymer yn 1735. Nid oes gennym gynifer ag un gan, nac yn wir, gynifer ag un pennill, y gellir teimlo'n sicr mai ef a'i cyfansoddodd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.