JONES, WATKIN ('Watcyn o Feirion '; 1882 - 1967), post-feistr, siopwr, bardd gwlad, gosodwr a hyfforddwr cerdd dant

Enw: Watkin Jones
Ffugenw: Watcyn o Feirion
Dyddiad geni: 1882
Dyddiad marw: 1967
Priod: Annie Jones (née Thomas)
Rhiant: Elizabeth Jones (née Watkin)
Rhiant: Robert Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: post-feistr, siopwr, bardd gwlad, gosodwr a hyfforddwr cerdd dant
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Eisteddfod; Cerddoriaeth; Barddoniaeth
Awdur: Aled Lloyd Davies

Ganwyd 12 Mehefin 1882 yn Nhŷ'r nant, Capel Celyn, Meirionnydd, yn fab i Robert Jones ac Elisabeth (ganwyd Watkin). Cadwai Swyddfa'r Post a siop yng Nghapel Celyn a bu'n cario'r post yn ardal Capel Celyn ac Arennig am gyfnod o dros hanner can mlynedd, gan gerdded oddeutu 15 milltir bob dydd. Ar ei aelwyd ddiwylliedig magodd deulu o ddatgeiniaid. Yr oedd ganddo lais cyfoethog, a llawer o grebwyll cerddorol, ac oherwydd ei fod mor hyddysg ym myd harmoni a gwrthbwynt, bu'n arholwr allanol i'r Coleg Tonic Sol-ffa am flynyddoedd. Yr oedd hefyd yn gynganeddwr medrus ac yr oedd Cerdd dafod Syr John Morris-Jones ar flaenau ei fysedd. Enillodd nifer o gadeiriau mewn eisteddfodau lleol. Gwnaeth gyfraniad sylweddol i ledaenu'r gelfyddyd o ganu gyda'r tannau yn y 1940au a'r 1950au, gan deithio ymhell ac agos i gynnal dosbarthiadau gosod. Yn ystod yr un cyfnod byddai'n llunio gosodiadau i lawer iawn o ddatgeiniaid llai profiadol. Bu'n arweinydd ar gôr cerdd dant Cwmtirmynach am flynyddoedd, a daeth llawer o lwyddiannau eisteddfodol i'w rhan. Lluniodd lawer cainc osod hefyd sy'n dal yn boblogaidd gyda gosodwyr heddiw, megis ' Murmur Tryweryn ' a'r ' Ffrwd Wen '. Bu ganddo ran amlwg iawn yn sefydlu Cymdeithas Cerdd Dant Cymru gan mai ef oedd un o'r tri a alwodd ynghyd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn y Bala ar 10 Tachwedd 1934 a arweiniodd at sefydlu'r Gymdeithas. Ef fu ei thrysorydd o'i chychwyn hyd 1950. Priododd ag Annie Thomas 13 Ebrill 1906 a bu iddynt saith o blant. Bu farw ym Mod Athro, Dinas Mawddwy, 14 Chwefror 1967.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.