IEUAN RUDD (fl. 1470), bardd o Forgannwg a ganai yn ail hanner y 15fed ganrif

Enw: Ieuan Rudd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith John Williams

Ceir dau gywydd o'i waith, y naill i neithior Syr Rhys ap Tomas a Sioned, merch Tomas Mathau o Radur, a'r llall i'r paderau main crisial. Cyfeirir ato hefyd mewn cywydd a ganodd Llywelyn Goch y Dant c. 1470 yn gwahodd Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys i ymweled â Thir Iarll a'r cyffiniau, lle y disgrifir ef fel gŵr 'o Lyn Rhoddne wlad' - y cyntaf o feirdd y Glyn hwnnw, cyn belled ag y gwyddom. Dengys yr ail gywydd a nodwyd uchod fod ganddo gryn ddawn i ddyfalu.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.