WILLIAMS, WILLIAM ('Ap Caledfryn'; 1837 - 1915), arlunydd

Enw: William Williams
Ffugenw: ap Caledfryn
Dyddiad geni: 1837
Dyddiad marw: 1915
Priod: Mary Williams (née Daniel)
Rhiant: William Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arlunydd
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Megan Ellis

Mab William Williams, ('Caledfryn'). Ganwyd yn Nghaernarfon, 24 Mawrth 1837, a treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yng Nghymru. Derbyniodd ei wers gyntaf mewn arlunio pan yn chwe mlwydd oed gan yr arlunydd Cymreig Hugh Hughes.

Priododd â Mary Daniel, merch Herbert Daniel, gweinidog yr Annibynwyr yng Nghefn-y-crib, a bu iddynt fab a merch, a'r ddau, fel eu tad, yn ymddiddori mewn cerddoriaeth. Ymysg ei gyfeillion yr oedd Dr. Joseph Parry, T. H. Thomas ('Arlunydd Penygarn'), ac Owen Morgan ('Morien').

Peintiodd amryw o olygfeydd mewn dyfrlliw, ond darluniau olew o drigolion De Cymru yw mwyafrif ei luniau. Y mae amryw ohonynt ar gael yn Ne Cymru a mae dau lun o'i dad i'w cael, y naill yng nghapel y Groeswen ger Caerffili a'r llall yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Bu farw yn y Groeswen (lle y bu ei dad unwaith yn weinidog) yn 1915, a chladdwyd yno.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.