DAVIES, ROBERT ('Bardd Nantglyn'; 1769 - 1835), bardd a gramadegwr

Enw: Robert Davies
Ffugenw: Bardd Nantglyn
Dyddiad geni: 1769
Dyddiad marw: 1835
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a gramadegwr
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Thomas Parry

Ganwyd ym mhlwyf Nantglyn, sir Ddinbych. Prentisiwyd ef yn deiliwr. Aeth i Lundain yn 1800, ac am y pedair blynedd neu bump y bu yno bu'n amlwg iawn gyda Chymdeithas y Gwyneddigion, ac yn fardd ac ysgrifennydd iddi. Yr oedd yn un o gefnogwyr mwyaf selog eisteddfodau'r Gwyneddigion a'r eisteddfodau taleithiol yn niwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg. Ef a enillodd am awdl ar y testun, ' Cariad i'n Gwlad,' yng Nghaerwys yn 1798. Yr oedd yn cydfeirniadu ag ' Iolo Morganwg ' yng Nghaerfyrddin yn 1819. Enillodd yn Wrecsam yn 1820 am awdl ar farwolaeth Siôr III. Enillodd wobrau hefyd ym Miwmares yn 1832. Ond yr hyn a barodd fwyaf o sôn amdano ynglŷn â'r eisteddfod oedd iddo ef a William Owen Pughe a ' Dewi Silin ' wobrwyo awdl Edward Hughes, Bodffari, yn lle un ' Dewi Wyn ' ar y testun ' Elusengarwch ' yn Ninbych yn 1819. Yn 1798 cyhoeddodd gasgliad o'i waith o dan y teitl Cnewyllyn mewn Gwisg, ac yn 1803 Barddoniaeth, sef ei waith ef ei hun gan mwyaf, ond yn cynnwys hefyd rai cerddi gan eraill o feirdd y cyfnod. Yna yn 1827 cyhoeddodd ei brif weithiau yn Diliau Barddas. Ei ddarn gorau a mwyaf adnabyddus yw'r ddychangerdd ffraeth, ' Ewyllys Adda.' Ceir ei waith fel gramadegwr yn Ieithiadur neu Ramadeg Cymraeg, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1808, ac ail argraffiad yn 1818 a thrydydd yn 1826. Y mae olion gramadegau'r penceirddiaid a gramadeg Pughe ac Egluryn Phraethineb Henri Perri ar y gwaith hwn, ond y mae llawer ohono hefyd yn ffrwyth myfyrdod ' Bardd Nantglyn ' ei hun. Ar ddiwedd y llyfr ceir ' Rheolau Barddoniaeth Gymraeg.' Gwyddys mai ' Dafydd Ddu Eryri ' oedd awdur gwreiddiol yr adran hon, ond bod ' Bardd Nantglyn ' wedi newid tipyn arni a'i chyhoeddi heb gydnabod ' Dafydd Ddu ' o gwbl. Bu farw 1 Rhagfyr 1835.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.